اصطلاح یوگا از کلمه ی سانسکریت است که به معنای یوغ یا اتحاد است. به طور سنتی، یوگا روشی است که با روح الهی، روح جهانی یا آگاهی کیهانی پیوند دارد. تمرینات فیزیکی و ذهنی برای دستیابی به این هدف طراحی شده اند، همچنین یوگا خود تعالی یا روشنگری نیز نامیده می شود.